Fuld gang i Social & Sundhed

INSP! Media pro­duc­er­er i denne tid mange film for Roskilde Kom­munes Social- og Sund­hed­safdel­ing. Fokus er på ITC — et sted for folk med hjer­neskade fra fød­slen, der udgør en ressource på jobmarkedet.

Deru­dover er Social og Sund­hed nomineret til KL’s Inno­va­tion­spris 2011. Til “finalen” skal INSP! Media pro­duc­ere en film om pro­jek­tet “Hel­hed i ind­sat­sen” der skal præsen­tere det nominerede pro­jekt i lev­ende billeder.

Roskildes breddeidrætsskoler portrætteret

Baune­højskolen i Jyllinge er én ud af tre bred­dei­drætsskol­er i Roskilde. Det bety­der, at der for 0.–2.-klasserne er afsat to timer ekstra til idræt, og at bevægelse tænkes ind i al under­vis­ning. På sigt vil alle klas­setrin blive ind­draget. Deru­dover er SFO’en blevet DGI-cer­ti­fi­ceret, hvilket bety­der leg og bevægelse gen­nem hele dagen.

INSP! Media har netop aflev­eret denne lille fortælling om den særlige indsats:

Fuld tryk på innovation

Roskilde Kom­mune sæt­ter i denne uge fokus på inno­va­tion og har bedt INSP! Media pro­duc­ere 3 video­er. Deru­dover relanceres tidligere pro­duk­tion­er med inno­va­tion­saspek­ter på kom­munens intranet.

Første pro­duk­tion omhan­dler pro­jek­tet Nordic Smart på folkeskoleområdet:

Et andet pro­jekt sæt­ter fokus på udvikling­shæmmede på jobmarkedet:

 

Pro­jek­tet “Drenge Uddan­nelse Roskilde” blev kick­startet ved en kon­fer­ence tors­dag den 27. okto­ber. INSP! Media lev­erede break­ers med drenges syn på uddan­nelse, afviklede og doku­menterede hele dagen:

Frivillig Fredag — en fin dag!

INSP! Media lev­erede en film om de friv­il­lige kræfter i Roskilde til Friv­il­lig Fredag (se for­rige indlæg). Efter­føl­gende er denne lille stemn­ingsrap­port blevet klip­pet sammen:

Film om frivillige vist for 275 gæster ved Frivillig Fredag

Fredag den 30. sep­tem­ber afholdt Roskilde Kom­mune Friv­il­lig Fredag i Hal 10 på Musi­con i Roskilde. Omkring 275 gæster så den film INSP! Media havde pro­duc­eret i ugerne op til dagen, hvor friv­il­lige fra Hjalte Spe­jderne, Roskilde Roklub, Hal12, INSP! og Roskilde Ældre Motion gav deres fork­lar­ing på, hvad det friv­il­lige gav dem.

 

På dagen doku­menterede INSP! Media i lev­ende billed­er, som skal udmunde i en ny film, der starter processen frem mod en ny Folkeo­plysningspoli­tik i Roskilde.

Ungedagen præsenteret for politikerne

INSP! Media doku­menterede Ungeda­gen, arran­geret af Roskilde Kom­munes Kul­tur- og Idræt­safdel­ing. Mere end 70 af Roskildes unge del­tog. Ungeda­gen var de unges lej­lighed til at tale, mens Roskilde Kom­munes poli­tikere og for­valt­ning lyttede.