Så er vi i gang igen!

Som­meren går på held — ferien er slut, og INSP! Media puk­ler videre med spæn­dende opgaver. Pt. er der gang i redi­gerin­gen af pro­jek­tet ‘Hvis lan­det kunne tale’, et kun­st-musik-pro­jekt for alle Roskildes dagin­sti­tu­tions­børn i 4–5‑års alderen, som INSP! Media har doku­menteret over det sen­este halve år. Roskilde Musiske Skole får også pro­duc­eret en film i anled­ning af deres 50 års jubilæum.

Deru­dover er der gang i et lovende samar­be­jde med Gaud­i­force, der skal pro­duc­eres en video for Sund­hed­s­cen­teret i forbindelse med deres Alko­holkam­pagne i uge 39–40, Roskilde Kom­mune er sam­men med 6 andre kom­muner val­gt til “Idræt for alle”-kommune — hvilket resul­ter­er i mere bevægelse i byens skol­er, blandt andet Roskilde Han­delsskole. KICK­OFF-arrange­mentet den 21.8. med besøg af bl.a. under­vis­ningsmin­is­teren bliv­er doku­menteret af INSP! Media. Ungeguiden er udsprunget af Roskilde Kom­munes inno­va­tions­dag­sor­den og skal nu vis­es i lev­ende billed­er, så end­nu flere unge find­er vej. Optagelserne vil finde sted i den kom­mende uge.

Inden ferien nåede SWOP 2014 at løbe af stablen:

Det teg­n­er til at blive et spæn­dende efterår — stay tuned! 🙂

Zebracykler i Roskilde

Roskilde Kom­mune har gang inno­va­tions­dag­sor­de­nen. I den forbindelse er ledere på tværs af kom­munen sat sam­men for at komme med nye bud på inno­v­a­tive løs­ninger på vores fælles udfor­dringer. Et led­er­netværk har der­for startet pro­jekt Zebra­cyk­ler — et socialøkonomisk bycykel­pro­jekt, der tilby­der socialt sår­bare unge og på sigt måske også andre grup­per at stå for ind­sam­ling, vedlige­hold, repa­ra­tion og udlån af bycyk­ler i Roskilde.

Idéen er på teg­ne­bræt­tet end­nu, men der er plan­er om at pro­jek­tet skal føres ud i livet. Indtil videre har INSP! Media pro­duc­eret denne lyn­hur­tige interne præsen­ta­tion af projektet:

Ungedagen 2013 — Roskildes fremtid kom på banen

Roskilde Kom­mune afholdt for tred­je gang en Ungedag hvor de unge kunne komme med deres input til poli­tikere og embedsmænd ift. ungeområdet.

Der blev diskuteret Latin­er­haveak­tiviteter, udsmykn­ing af Rock­museets bygge­hegn, fremti­dens folkeskole og meget andet. Alt sam­men pakket ind i lækker mad, musik og konkurrencer.

Madværksteder — et tilbud til SFO’er og klubber i Roskilde

Mad­kul­turen vil med Mad­værk­st­ed­er moti­vere og inspirere børn, unge og medar­be­jdere i SFO’er og klub­ber til at tage køkkenkniv­en i egen hånd og hvor mad og måltider blive en inte­gr­eret del af hverda­gen i institutionerne. 

I den forbindelse har INSP! Media pro­duc­eret en lille film om pro­jek­tet, der kan vis­es i andre insti­tu­tion­er og til Mad­kul­turens hjemme­side i håbet om at få alle Roskildes insti­tu­tion­er med.

Sundhed for alle i Roskilde

INSP! Media var med da Sund­hed­s­cen­tret for et år siden åbnede en sund­hed­scafé i et boligom­råde i Roskilde. Der er nu gået et år, og i forbindelse med en rap­port om pro­jek­tet er INSP! Media blevet bedt om at lave en ny film, der vis­er hvad borg­erne har fået ud af tilbudet.

Roskilde Kommune tænker affald som en ressource

I forbindelse med den kom­mende affald­splan 2014–18 har Roskilde Kom­mune afholdt en række arrange­menter. I den forbindelse er INSP! Media blevet bedt om at foto- og videodokume­tere og pro­duc­ere lay­out til en “Roskilde-affalds­be­hold­er” med en col­lage bestående af Roskilde Domkirke, Roskilde Fes­ti­val og Havhingsten.

Den 7. feb­ru­ar afholdt Teknik og Miljø en work­shop for kom­munens affald­safdel­ing med indlæg fra forskel­lige oplægsh­oldere. INSP! Media lev­erede fotografi­er fra dagen:

 

Kundskabens Brønd — Fra Barn til Barn version 2.0

Pilot­pro­jek­tet Fra Barn til Barn som INSP! Media doku­menterede i 2011 er blevet til et “rigtigt” pro­jekt, der har fået støtte til at gen­nem­føre et kun­st­pro­jekt for to børne­haveklass­er i hhv. Dåstrup og Viby Sj. Denne gang havde kom­pon­ist Math­ias Mad­sen Munch skrevet musik over even­tyret Kund­sk­abens Brønd, som børnene ind­sang, udover det kun­st­pro­jekt der lige­som i piloten blev givet som gave fra den ene børne­haveklasse til den anden.

Pro­jek­tet er blevet til med støtte fra Kul­tur­bussen, Kul­tur & Idræt, Roskilde Kommune

 

 

Ungedagen — teaser

Op til Ungeda­gen pro­duc­erede INSP! Media 4 video­hilsner for Kul­tur & Idræt, Roskilde Kom­mune. Den 4. kom fra Ras­mus Olsen, stand-up komik­er kendt fra Zulu, der lev­erede denne hilsen til Roskildes unge:

 

 

De unge får små lunser op til Ungedag

Roskilde Kom­munes nye unge­poli­tik skal for alvor sættes i spil. Den 2. okto­ber er alle unge inviteret til Ungedag på INSP! hvor det skal besluttes, hvilke poli­tiske mål­sæt­ninger der skal realis­eres i løbet af det kom­mende år.

I lancer­ings­for­lø­bet vil Kul­tur & Idræt­safdelin­gen, der står for udførelsen af unge­poli­tikken i prak­sis og den forestående Ungedag, udsende video­hilsner fra poli­tisk og kul­turelt aktive unge fra Roskilde. Video­hilsen­erne bliv­er pro­duc­eret af INSP! Media.

Den første video­hilsen blev lanceret i dag.