Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Politik-film offentliggjort

Roskilde Kom­mune har ved­taget poli­tikker på idræts, folkeo­plysnings- og kul­tur­om­rådet og har i den forbindelse bedt INSP! Media om at formi­dle dem i lev­ende billeder.

Det er blevet til tre sprudlende film med en række af kom­munens aktør­er og ild­sjæle — deri­b­landt Guld­dyssegård, Jyllinge FC, Roskilde Bor­dten­nisklub, INSP!, Gim­le, Ori­en­ter­ingsklubben Roskilde, Roskilde Ældre Motion, BMX Trekro­ner, surferne i Jyllinge Sejlk­lub, Musi­con, Strikke­mafi­aen og Ban­dakademiet.

…og en sid­ste film om Unge­poli­tikken er i støbeskeen.

Kulturcrewet på film

Unge fra 8. og 9. klasse på to skol­er i Roskilde har lært at være kul­turelle aktør­er — vores fremtids brændstof:

Konference om børn og unges brug af IT

Den 5. marts 2012 afholdt Skole- og Børneud­val­get i Roskilde Kom­mune deres årlige kon­fer­ence hen­vendt til medlem­mer af bestyrelser, foræl­dr­eråd for skol­er, 0–6 års dagtil­bud, SFO’er, klub­ber, byrådsmedlem­mer og andre samarbejdsparter.

Kon­fer­en­cen for 2012 havde temaet “Børn, unge og dig­i­tale mulighed­er” og havde ca. 300 deltagere.

INSP! Media pro­duc­erede en stemn­ingsrap­port fra dagen

Borgerindragelse i innovationsprocessen, formidlet af INSP! Media

Roskilde Kom­mune har sat fuld tryk på inno­va­tio­nen og har i den forbindelse inviteret Roskildes borg­ere til at delt­age i fokus­grup­per der skal hjælpe kom­munen med at finde de cen­trale spørgsmål i udviklin­gen af det offentlige. INSP! Media doku­menterede en af borg­er­grup­perne på Roskilde Bib­liotek, og fil­men er del af en række pro­duk­tion­er med fokus på ’employ­er brand­ing’, som INSP! Media er blevet bedt om at producere:

Bykomponisten siger farvel med bravour

Bykom­pon­ist Fred­erik Thaae har i godt to år fun­geret som Roskildes Bykom­pon­ist. Her har han haft travlt med at kom­ponere musik til alt lige fra orkestre til ringe­ton­er, og slut­tede af med et værk til en sam­ling af Roskilde Musiske Skoles og Roskilde Kul­turskoles musikere ved Nytårskon­certen 2012. Bymusen filmede for­lø­bet op til kon­certen, hvorefter INSP! Media tog sig af klipningen.

Denne ver­sion er “den lange” til de mest inter­esserede. Der føl­ger en kor­tere ver­sion i den kom­mende tid.

Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

INSP! Media-film som pragteksempel på innovation i Roskilde Kommune

Roskilde Kom­munes borgmester, Joy Mogensen, har opret­tet en ny blog med opfor­dring til at byde ind med tanker om, hvor­dan Roskilde Kom­mune kan tænke anderledes og inno­v­a­tivt. Her frem­drager hun ITC som eksem­pel, med INSP! Medias video­pro­duk­tion om pro­jek­tet indlejret:

http://joyiroskilde.wordpress.com/2012/02/07/nytaenkning-i-roskilde-kommune/

INSP! Media er i øje­b­likket ved at lave end­nu en pro­duk­tion om ITC, denne gang deres musikvirksomhed.

INSP! Media producerer film til ministerbesøg

Den 19. decem­ber besøgte Sund­hedsmin­is­ter Astrid Krag Roskilde Kom­mune. Under besøget fik hun beskrevet Sund­hed­s­cen­terets pro­jekt ‘Et godt liv’ hvor etniske kvin­der med sund­hed­sprob­le­mer med stor suc­ces bliv­er intro­duc­eret for kostve­jled­ning og motion tilpas­set dem. INSP! Media pro­duc­erede der­for en film om Sund­hed­s­cen­teret for Social & Sund­hed, som Astrid Krag så da hun besøgte råd­huset i Roskilde: