DUF kårer Roskilde til årets ungdomskommune

Som start­skud til Sound-Tjek-kon­cert­erne på det lokale spillest­ed Gim­le den 25. jan­u­ar 2013 over­rak­te DUF – Dan­sk Ung­doms Fællesråd prisen ’Årets Ung­dom­skom­mune 2013’ til Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

”Roskilde mod­tager prisen, for­di kom­munen har en ambitiøs unge­poli­tik og ind­drager de unge i mange forskel­lige sam­men­hænge og pro­jek­ter. Det er de unge selv, der tager ans­var for kom­munens ungeak­tiviteter og friv­il­ligt tager styrin­gen, og det fort­jen­er anerk­endelse,” siger Signe Bo, der er for­mand for DUF og en del af ung­dom­skom­mune-prisens dommerkomité.

DUF uddel­er hvert år Ung­dom­skom­muneprisen, der kår­er Dan­marks bed­ste kom­mune for unge.

På DUF’s hjemme­side er nyhe­den afs­lut­tet med link til Roskilde Kom­munes Unge­poli­tik­film og “en lille film om, hvor­dan det er at være ung i Roskilde”: DUF’s hjemme­side

De unge får små lunser op til Ungedag

Roskilde Kom­munes nye unge­poli­tik skal for alvor sættes i spil. Den 2. okto­ber er alle unge inviteret til Ungedag på INSP! hvor det skal besluttes, hvilke poli­tiske mål­sæt­ninger der skal realis­eres i løbet af det kom­mende år.

I lancer­ings­for­lø­bet vil Kul­tur & Idræt­safdelin­gen, der står for udførelsen af unge­poli­tikken i prak­sis og den forestående Ungedag, udsende video­hilsner fra poli­tisk og kul­turelt aktive unge fra Roskilde. Video­hilsen­erne bliv­er pro­duc­eret af INSP! Media.

Den første video­hilsen blev lanceret i dag.

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Kulturcrewet på film

Unge fra 8. og 9. klasse på to skol­er i Roskilde har lært at være kul­turelle aktør­er — vores fremtids brændstof:

Nationalparkprojektet Skjoldungelandet i levende billeder

Nation­al­parkpro­jek­tet Skjoldun­ge­landet han­dler om at gøre et stort område omkring Roskilde inklu­siv byen gjort til nation­al­park. I den forbindelse har pro­jek­tet bedt INSP! Media pro­duc­ere 7 små film med muse­ums­di­rek­tør Frank Birke­bæk, der fortæller his­to­ri­er fra Roskilde.

De første to havde pre­miere på åbnin­gen Kul­turstrøget, et par­al­lel­strøg til Algade, der blev mark­eret med et større kul­turelt arrange­ment 13. april 2012. Her del­tog forenin­gen INSP! også med kun­stin­stal­la­tion­er uden for det gam­le KINO og mad og musik i den gam­le biograf.

 

 

 

 

Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

INSP! Media producerer film til ministerbesøg

Den 19. decem­ber besøgte Sund­hedsmin­is­ter Astrid Krag Roskilde Kom­mune. Under besøget fik hun beskrevet Sund­hed­s­cen­terets pro­jekt ‘Et godt liv’ hvor etniske kvin­der med sund­hed­sprob­le­mer med stor suc­ces bliv­er intro­duc­eret for kostve­jled­ning og motion tilpas­set dem. INSP! Media pro­duc­erede der­for en film om Sund­hed­s­cen­teret for Social & Sund­hed, som Astrid Krag så da hun besøgte råd­huset i Roskilde:

Roskildes skolebørn oplevede musik til tiden

Over tre dage i okto­ber oplevede alle skole­børn i Roskilde mindst én af over 120 kon­cert­er med en masse kun­st­nere fra ind- og udland. INSP! Media doku­menterede åbn­ingsarrange­mentet og en række af kon­cert­erne og har lev­eret denne lille stemn­ings­film om det store arrangement:

Fra barn til barn

INSP! Media har netop aflev­eret en doku­men­tarpro­duk­tion om pro­jek­tet Fra barn til barn. To børne­haveklass­er byt­tede skole for en uge og skabte i fæl­lesskab med en kun­st­ner et kun­stværk til den anden klasse med udgangspunkt i et even­tyr. Efter skole mødtes børnene i deres SFO’er. Målet var at lære børnene om at hjælpe, at dele, om fæl­lesskab og rummelighed.

INSP! Media doku­menterede pro­jek­tet, der blev gen­nem­ført med økonomisk støtte fra Roskilde Bib­liotek og Kulturbussen.