Børnekonventionen 25 år

Palles Gave­bod, Roskilde Bib­liotek­erne, Unicef og Roskilde Kom­mune fejrede sam­men med 3 skol­er i Roskilde børnekon­ven­tio­nens 25-års jubilæum den 20. novem­ber 2014. Det skete med kul­mi­na­tio­nen af et kun­st­pro­jekt, hvor to klass­er fra hver af de 3 skol­er fremviste deres arbe­jde med dans, billed­kun­st og rap i en danse­for­estill­ing, en ferniser­ing og en rap-kon­cert med “stjernestøv” fra AndyOp.

http://youtu.be/-QFzcNlGyMU

Det er ikke fordi der ikke sker noget…

…der er bare ikke meget tid til at se bagud!

Pro­duk­tion­erne fly­ver afst­ed hos INSP! Media alt imens nye fore­spørgsler kom­mer ind. Den bed­ste mulighed for at følge med er på vores YouTube-kanal, som du kan abon­nere på HER

Der er pt. gang i video­pro­duk­tio­nen for Sund­hed­s­cen­tret, der ønsker samtlige ind­satser vist i lev­ende billed­er på deres hjemmeside.

Deru­dover var INSP! Media igen i år med til Friv­il­lig Fredag — Roskildes hyldest af de friv­il­lige kræfter

Roskilde Musiske Skole har fået pro­duc­eret en række film om deres tilbud — og fra årets Musisk Dag

Det store pro­jekt Milen, der skal omsk­abe råstof- og fes­ti­val­om­rådet syd for Roskilde til et rekreativt til­flugtsst­ed med lan­dart og nat­u­rak­tiviteter får nu pro­duc­eret en film af INSP! Media, der skal være med til at rejse fund­ing til kunstværkerne.

 

Et måltid er mere end mad

Forenin­gen INSP! har med INSP! Mad skabt en socialøkonomisk virk­somhed, der er med til at skabe den mang­foldighed stedet emmer af. Maden er baseret på årsti­dens økol­o­giske råvar­er, inspir­eret af kvin­dernes kul­turelle bag­grund og stærkt fokus på kvalitet. Der serveres frokost alle hverdage kl. 12.

Kvin­derne i køkkenet er i et 13-ugers opkval­i­fi­cer­ings­for­løb, der skal ruste dem til arbe­jds­markedet, men udover at lære om hygiejne, mad­pro­duk­tion og ‑server­ing giv­er det en mulighed for at blive del af en lev­ende foren­ing med kul­turelle aktiviteter, iværk­sæt­tere og dermed et netværk.

Læs mere på INSP!s hjemme­side

Up With People — glade for Roskilde

Roskilde fik i novem­ber 2013 besøg af Up With Peo­ple — en inter­na­tion­al organ­i­sa­tion der sender unge rundt i hele ver­den for at lave friv­il­ligt arbe­jde og fremvise et show med musik og dans. Roskilde Kom­mune greb chan­cen for at få præsen­teret byen på 11 sprog til 11 nation­aliteter over hele ver­den. INSP! Media fangede delt­agerne på Stæn­der­torvet og Vikingeskib­smuseet og fik deres umid­del­bare indtryk af byen

Grønne Aktiver — rehabilitering og afklaring i grønne omgivelser

Inte­gra­tionsnet der er en del af Dan­sk Fly­t­ninge­hjælp mod­tog i 2012 en dona­tion fra Tryg­Fonden til pro­jek­tet Grønne Aktiv­er, der over et år har tilbudt fly­t­ninge og ind­van­drere et kom­bineret afk­lar­ings- og reha­bili­ter­ings­for­løb. For­lø­bet har bestået i dyrkn­ing af planter og afgrøder i en fælle­shave ved Munksøgård i Trekro­ner i Roskilde. Gen­nem bl.a. rela­tion­sar­be­jde, havet­er­api og musik­ter­api har kur­sis­terne opnået en per­son­lig udvikling der kan bringe dem et skridt videre i deres liv, både per­son­ligt og ift. arbejdsmarkedet.

INSP! Media har fra foråret doku­menteret for­lø­bet, inter­viewet kur­sis­ter og pro­jek­tmedar­be­jdere, og har tidligere pro­duc­eret en stemn­ings­film fra haven. Nu er den endelige metode­film offentlig­gjort, og vil i den kom­mende tid blive anvendt som inspi­ra­tion og præsen­ta­tion af de metoder, der er blevet anvendt i projektet.

Madværksteder — et tilbud til SFO’er og klubber i Roskilde

Mad­kul­turen vil med Mad­værk­st­ed­er moti­vere og inspirere børn, unge og medar­be­jdere i SFO’er og klub­ber til at tage køkkenkniv­en i egen hånd og hvor mad og måltider blive en inte­gr­eret del af hverda­gen i institutionerne. 

I den forbindelse har INSP! Media pro­duc­eret en lille film om pro­jek­tet, der kan vis­es i andre insti­tu­tion­er og til Mad­kul­turens hjemme­side i håbet om at få alle Roskildes insti­tu­tion­er med.