NØRDCAMP — en bragende succes

I slut­nin­gen af som­mer­fe­rien gen­nem­førte DR, Orange Inno­va­tion og Det Danske Spe­jderko­rps over 3 omgange en 3‑dages NØRDCAMP på Musi­con i Roskilde. Som det kan ses på camp­ens Face­book gik det ikke stille af sig.

INSP! Media var i for­bere­delses­fasen blevet engageret til at stå for teknikken omkring det “MovieLab” hvori børnene i løbet af 3 timer skulle lave spe­cial effects og optage en action­scene til NØRDCAMP — The Movie. Deru­dover pro­duc­erede INSP! Media en kort sekvens med STORENØRD-værterne Kåre og Emil, hvor de præsen­terede pro­jek­tet for børnene:

Roskilde Kommune tænker affald som en ressource

I forbindelse med den kom­mende affald­splan 2014–18 har Roskilde Kom­mune afholdt en række arrange­menter. I den forbindelse er INSP! Media blevet bedt om at foto- og videodokume­tere og pro­duc­ere lay­out til en “Roskilde-affalds­be­hold­er” med en col­lage bestående af Roskilde Domkirke, Roskilde Fes­ti­val og Havhingsten.

Den 7. feb­ru­ar afholdt Teknik og Miljø en work­shop for kom­munens affald­safdel­ing med indlæg fra forskel­lige oplægsh­oldere. INSP! Media lev­erede fotografi­er fra dagen:

 

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Politik-film offentliggjort

Roskilde Kom­mune har ved­taget poli­tikker på idræts, folkeo­plysnings- og kul­tur­om­rådet og har i den forbindelse bedt INSP! Media om at formi­dle dem i lev­ende billeder.

Det er blevet til tre sprudlende film med en række af kom­munens aktør­er og ild­sjæle — deri­b­landt Guld­dyssegård, Jyllinge FC, Roskilde Bor­dten­nisklub, INSP!, Gim­le, Ori­en­ter­ingsklubben Roskilde, Roskilde Ældre Motion, BMX Trekro­ner, surferne i Jyllinge Sejlk­lub, Musi­con, Strikke­mafi­aen og Ban­dakademiet.

…og en sid­ste film om Unge­poli­tikken er i støbeskeen.

Frivillig Fredag — en fin dag!

INSP! Media lev­erede en film om de friv­il­lige kræfter i Roskilde til Friv­il­lig Fredag (se for­rige indlæg). Efter­føl­gende er denne lille stemn­ingsrap­port blevet klip­pet sammen:

Film om frivillige vist for 275 gæster ved Frivillig Fredag

Fredag den 30. sep­tem­ber afholdt Roskilde Kom­mune Friv­il­lig Fredag i Hal 10 på Musi­con i Roskilde. Omkring 275 gæster så den film INSP! Media havde pro­duc­eret i ugerne op til dagen, hvor friv­il­lige fra Hjalte Spe­jderne, Roskilde Roklub, Hal12, INSP! og Roskilde Ældre Motion gav deres fork­lar­ing på, hvad det friv­il­lige gav dem.

 

På dagen doku­menterede INSP! Media i lev­ende billed­er, som skal udmunde i en ny film, der starter processen frem mod en ny Folkeo­plysningspoli­tik i Roskilde.