Der er gang i den!

Det går stærkt i INSP! Media i disse dage. Pt. står den på pro­duk­tion af film om de friv­il­lige i Roskilde, der skal vis­es i forbindelse med Friv­il­lig Fredag den 30. sep­tem­ber. Der skal filmes roere, spe­jdere, ældremo­tion­is­ter og meget andet.

En fast del af INSP! Medias tid går til pro­jek­tledelse i Ban­dakademiet, der pt. er i fuld gang med for­lø­bet Music2Business. Ved første work­shop pro­duc­erede INSP! Media en hur­tig stemningsrapport:

I dag stod INSP! Media for optagelserne af Rune T Kid­des stemme til syv små fortællinger, der via QR-koder skal kunne høres på smart­phones på ruten “Skjoldungestien”, der på sigt skal gøre et større område omkring Roskilde til nation­al­park. Hør en lille smagsprøve her:

Skjoldungestien

Forenin­gen INSP! er i fuld gang med et work­shop­for­løb ved navn INSP! Play. INSP! Media fun­ger­er som pro­fes­sionel film-lege-vok­sen, og målet er en ferniser­ing på INSP! til kun­st­fes­ti­valen ‘Kun­sten i Højsædet’ i Roskilde 24. og 25. sep­tem­ber. Her en lille smagsprøve:

Ballerup YouthCamp præsterede 4 film på 24 timer

I den for­gangne week­end afholdt Ballerup Kom­mune en ung­dom­sle­jr for omkring 300 unge på 15–25 år fra hele ver­den — Youth­Camp 2011.

INSP! Media var blevet bedt om at intro­duc­ere delt­agerne i en 24-timers video­marathon til de tekniske og æstetiske udfor­dringer i at lave vide­ofilm på flip-kam­er­aer. Fredag gav INSP! Media således et oplæg, og var igen lørdag med til at give delt­agerne hjælp i klippe­fasen, kort inden de 24 timer løb ud.

Resul­tatet af delt­agernes engage­ment kan ses her:
http://www.youtube.com/user/Youthcamp2011

 

INSP! Media indgår aftale med Youthcamp Ballerup 2011

INSP! Media vil den 12. august intro­duc­ere unge delt­agere fra hele Europa til den 24-timers video­marathon, som Ballerup Bib­liotek stiller på benene under Youth­camp Ballerup 2011.

I første omgang skal delt­agerne have en tur­bo-intro­duk­tion til film­sprog­et og mulighed­erne med et flip-kam­era. Lørdag står den på klip­n­ing i et hæs­blæsende tem­po. Det skal blive spæn­dende at se, hvad de unge kan dri­ve det til!

Ungedagen præsenteret for politikerne

INSP! Media doku­menterede Ungeda­gen, arran­geret af Roskilde Kom­munes Kul­tur- og Idræt­safdel­ing. Mere end 70 af Roskildes unge del­tog. Ungeda­gen var de unges lej­lighed til at tale, mens Roskilde Kom­munes poli­tikere og for­valt­ning lyttede.