Sundhedscentret får ny hjemmeside og YouTube-kanal

INSP! Media har i slut­nin­gen af 2014 og de første måned­er af 2015 stået for pro­duk­tio­nen af 12 korte film om Sund­hed­s­cen­tret i Roskilde Kom­munes ind­sat­som­råder, der nu er klar til lancerin­gen af Sund­hed­s­cen­trets nye hjemmeside.

Deru­dover er Sund­hed­s­cen­tret nu kom­met på YouTube med deres egen kanal! Se alle video­pro­duk­tion­erne HER

https://www.youtube.com/watch?v=UnwkbRW2o8o

 

Et måltid er mere end mad

Forenin­gen INSP! har med INSP! Mad skabt en socialøkonomisk virk­somhed, der er med til at skabe den mang­foldighed stedet emmer af. Maden er baseret på årsti­dens økol­o­giske råvar­er, inspir­eret af kvin­dernes kul­turelle bag­grund og stærkt fokus på kvalitet. Der serveres frokost alle hverdage kl. 12.

Kvin­derne i køkkenet er i et 13-ugers opkval­i­fi­cer­ings­for­løb, der skal ruste dem til arbe­jds­markedet, men udover at lære om hygiejne, mad­pro­duk­tion og ‑server­ing giv­er det en mulighed for at blive del af en lev­ende foren­ing med kul­turelle aktiviteter, iværk­sæt­tere og dermed et netværk.

Læs mere på INSP!s hjemme­side

Zebracykler i Roskilde

Roskilde Kom­mune har gang inno­va­tions­dag­sor­de­nen. I den forbindelse er ledere på tværs af kom­munen sat sam­men for at komme med nye bud på inno­v­a­tive løs­ninger på vores fælles udfor­dringer. Et led­er­netværk har der­for startet pro­jekt Zebra­cyk­ler — et socialøkonomisk bycykel­pro­jekt, der tilby­der socialt sår­bare unge og på sigt måske også andre grup­per at stå for ind­sam­ling, vedlige­hold, repa­ra­tion og udlån af bycyk­ler i Roskilde.

Idéen er på teg­ne­bræt­tet end­nu, men der er plan­er om at pro­jek­tet skal føres ud i livet. Indtil videre har INSP! Media pro­duc­eret denne lyn­hur­tige interne præsen­ta­tion af projektet:

Grønne Aktiver — rehabilitering og afklaring i grønne omgivelser

Inte­gra­tionsnet der er en del af Dan­sk Fly­t­ninge­hjælp mod­tog i 2012 en dona­tion fra Tryg­Fonden til pro­jek­tet Grønne Aktiv­er, der over et år har tilbudt fly­t­ninge og ind­van­drere et kom­bineret afk­lar­ings- og reha­bili­ter­ings­for­løb. For­lø­bet har bestået i dyrkn­ing af planter og afgrøder i en fælle­shave ved Munksøgård i Trekro­ner i Roskilde. Gen­nem bl.a. rela­tion­sar­be­jde, havet­er­api og musik­ter­api har kur­sis­terne opnået en per­son­lig udvikling der kan bringe dem et skridt videre i deres liv, både per­son­ligt og ift. arbejdsmarkedet.

INSP! Media har fra foråret doku­menteret for­lø­bet, inter­viewet kur­sis­ter og pro­jek­tmedar­be­jdere, og har tidligere pro­duc­eret en stemn­ings­film fra haven. Nu er den endelige metode­film offentlig­gjort, og vil i den kom­mende tid blive anvendt som inspi­ra­tion og præsen­ta­tion af de metoder, der er blevet anvendt i projektet.

Ungedagen 2013 — Roskildes fremtid kom på banen

Roskilde Kom­mune afholdt for tred­je gang en Ungedag hvor de unge kunne komme med deres input til poli­tikere og embedsmænd ift. ungeområdet.

Der blev diskuteret Latin­er­haveak­tiviteter, udsmykn­ing af Rock­museets bygge­hegn, fremti­dens folkeskole og meget andet. Alt sam­men pakket ind i lækker mad, musik og konkurrencer.

Verdens Bedste Nyheder — formidlet i levende billeder

Anden fredag i sep­tem­ber er årets fejring af Ver­dens Bed­ste Nyhed­er: Halvde­len af ver­dens fat­tige er kom­met ud af fattigdom.

Ver­dens Bed­ste Nyhed­er arbe­jder for at formi­dle de pos­i­tive his­to­ri­er fra ulandene.

I år var INSP! Media med da friv­il­lige fra en masse organ­i­sa­tion­er samt “Roskilde-ambas­sadør­erne” uddelte nyhe­den sam­men med en juice til mor­gen­pas­sager­erne på Roskilde Station.