VETO-Troels på workshop

I arbe­jdet for Ban­dakademiet har INSP! Media pro­duc­eret et kort ind­slag fra en work­shop med Troels Abra­ham­sen fra VETO.

26. april afholdt Ung­musik Roskilde, Råstof Roskilde og Ban­dakademiet én ud af 6 work­shops med pro­fes­sionelle musikere.

 

 

 

 

Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

Et nyt år i fuld fart!

INSP! Media er trådt ind i det nye år med mange pro­jek­ter på bedding.

En fast “kunde” er Ban­dakademiet, hvor INSP! Media fun­ger­er som kon­sulent, med pro­jek­tled­er­rollen på iværk­sæt­ter­for­lø­bet Music2Business. Deru­dover er Kar­ri­ereKanonen 2012 skudt i gang, og den 21.–22. jan­u­ar afhold­er Ban­dakademiet og INSP! en Band­work­shop-week­end, hvor 3 bands får kreativ spar­ring gen­nem 3 inten­sive værk­st­ed­er og en fælles sceneperformance-session.

Forenin­gen INSP! fort­sæt­ter Play, som nu har for­grenet sig i Play By Day ons­dag fra 15–18 for de 9–14-årige, der i den kom­mende tid skal lave kun­stin­stal­la­tion­er til Kul­turstrøget (som I nok skal høre mere til), og Play By Night, hvor unge tirs­dag og ons­dag fra 16–21 arbe­jder med bl.a. mad‑, musik‑, film- og (billed)værksteds-projekter. Her har INSP! Media netop afholdt den første Film­work­shop. Se lidt billed­er fra den dag her.

I skol­ernes vin­ter­ferie (uge 8 ) afhold­er INSP! Media en mobil­film­work­shop på Trekro­ner som en del af Sjov Ferie. Her skal der over 5 dage pro­duc­eres små mobil­film, der afs­luttes med “gal­lapremiere” på RUC’s bib­liotek fredag den 24. feb­ru­ar kl. 15–16.

Roskilde Kom­munes Cen­ter for hand­i­cap har bedt om end­nu en pro­duk­tion fra INSP! Media. Denne gang kom­mer den til at omhan­dle den musikvirk­somhed, som udspringer fra ITC. Optagelserne i er i fuld gang! Se de tidligere pro­duk­tion­er her.

Vi ses derude i 2012!

INSP! Media klipper musik-dokumentar om Mikael Kærsgaard

Musik­eren Mikael Kærs­gaard er kom­met under Ban­dakademiets vinger for en tid. Særligt med hans vin­der­pro­jekt, Kites and Komets, der vandt dette års Kar­ri­ereKanon. På SPOT-fes­ti­valen i Århus optrådte han med ikke min­dre tre kon­stel­la­tion­er, og fotograf David Bust ful­gte ham gen­nem en hæs­blæsende dag. INSP! Media har efter­føl­gende stået for sam­men­klip­pet som del af Ban­dakademiets støtte til en spirende stjerne…

Der er gang i den!

Det går stærkt i INSP! Media i disse dage. Pt. står den på pro­duk­tion af film om de friv­il­lige i Roskilde, der skal vis­es i forbindelse med Friv­il­lig Fredag den 30. sep­tem­ber. Der skal filmes roere, spe­jdere, ældremo­tion­is­ter og meget andet.

En fast del af INSP! Medias tid går til pro­jek­tledelse i Ban­dakademiet, der pt. er i fuld gang med for­lø­bet Music2Business. Ved første work­shop pro­duc­erede INSP! Media en hur­tig stemningsrapport:

I dag stod INSP! Media for optagelserne af Rune T Kid­des stemme til syv små fortællinger, der via QR-koder skal kunne høres på smart­phones på ruten “Skjoldungestien”, der på sigt skal gøre et større område omkring Roskilde til nation­al­park. Hør en lille smagsprøve her:

Skjoldungestien

Forenin­gen INSP! er i fuld gang med et work­shop­for­løb ved navn INSP! Play. INSP! Media fun­ger­er som pro­fes­sionel film-lege-vok­sen, og målet er en ferniser­ing på INSP! til kun­st­fes­ti­valen ‘Kun­sten i Højsædet’ i Roskilde 24. og 25. sep­tem­ber. Her en lille smagsprøve: