DUF kårer Roskilde til årets ungdomskommune

Som start­skud til Sound-Tjek-kon­cert­erne på det lokale spillest­ed Gim­le den 25. jan­u­ar 2013 over­rak­te DUF – Dan­sk Ung­doms Fællesråd prisen ’Årets Ung­dom­skom­mune 2013’ til Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

”Roskilde mod­tager prisen, for­di kom­munen har en ambitiøs unge­poli­tik og ind­drager de unge i mange forskel­lige sam­men­hænge og pro­jek­ter. Det er de unge selv, der tager ans­var for kom­munens ungeak­tiviteter og friv­il­ligt tager styrin­gen, og det fort­jen­er anerk­endelse,” siger Signe Bo, der er for­mand for DUF og en del af ung­dom­skom­mune-prisens dommerkomité.

DUF uddel­er hvert år Ung­dom­skom­muneprisen, der kår­er Dan­marks bed­ste kom­mune for unge.

På DUF’s hjemme­side er nyhe­den afs­lut­tet med link til Roskilde Kom­munes Unge­poli­tik­film og “en lille film om, hvor­dan det er at være ung i Roskilde”: DUF’s hjemme­side

De unge får små lunser op til Ungedag

Roskilde Kom­munes nye unge­poli­tik skal for alvor sættes i spil. Den 2. okto­ber er alle unge inviteret til Ungedag på INSP! hvor det skal besluttes, hvilke poli­tiske mål­sæt­ninger der skal realis­eres i løbet af det kom­mende år.

I lancer­ings­for­lø­bet vil Kul­tur & Idræt­safdelin­gen, der står for udførelsen af unge­poli­tikken i prak­sis og den forestående Ungedag, udsende video­hilsner fra poli­tisk og kul­turelt aktive unge fra Roskilde. Video­hilsen­erne bliv­er pro­duc­eret af INSP! Media.

Den første video­hilsen blev lanceret i dag.

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Ungedagen præsenteret for politikerne

INSP! Media doku­menterede Ungeda­gen, arran­geret af Roskilde Kom­munes Kul­tur- og Idræt­safdel­ing. Mere end 70 af Roskildes unge del­tog. Ungeda­gen var de unges lej­lighed til at tale, mens Roskilde Kom­munes poli­tikere og for­valt­ning lyttede.