Ungedagen 2013 — Roskildes fremtid kom på banen

Roskilde Kom­mune afholdt for tred­je gang en Ungedag hvor de unge kunne komme med deres input til poli­tikere og embedsmænd ift. ungeområdet.

Der blev diskuteret Latin­er­haveak­tiviteter, udsmykn­ing af Rock­museets bygge­hegn, fremti­dens folkeskole og meget andet. Alt sam­men pakket ind i lækker mad, musik og konkurrencer.

Ungedagen — teaser

Op til Ungeda­gen pro­duc­erede INSP! Media 4 video­hilsner for Kul­tur & Idræt, Roskilde Kom­mune. Den 4. kom fra Ras­mus Olsen, stand-up komik­er kendt fra Zulu, der lev­erede denne hilsen til Roskildes unge:

 

 

De unge får små lunser op til Ungedag

Roskilde Kom­munes nye unge­poli­tik skal for alvor sættes i spil. Den 2. okto­ber er alle unge inviteret til Ungedag på INSP! hvor det skal besluttes, hvilke poli­tiske mål­sæt­ninger der skal realis­eres i løbet af det kom­mende år.

I lancer­ings­for­lø­bet vil Kul­tur & Idræt­safdelin­gen, der står for udførelsen af unge­poli­tikken i prak­sis og den forestående Ungedag, udsende video­hilsner fra poli­tisk og kul­turelt aktive unge fra Roskilde. Video­hilsen­erne bliv­er pro­duc­eret af INSP! Media.

Den første video­hilsen blev lanceret i dag.

Ungedagen præsenteret for politikerne

INSP! Media doku­menterede Ungeda­gen, arran­geret af Roskilde Kom­munes Kul­tur- og Idræt­safdel­ing. Mere end 70 af Roskildes unge del­tog. Ungeda­gen var de unges lej­lighed til at tale, mens Roskilde Kom­munes poli­tikere og for­valt­ning lyttede.