Zebracykler i Roskilde

Roskilde Kom­mune har gang inno­va­tions­dag­sor­de­nen. I den forbindelse er ledere på tværs af kom­munen sat sam­men for at komme med nye bud på inno­v­a­tive løs­ninger på vores fælles udfor­dringer. Et led­er­netværk har der­for startet pro­jekt Zebra­cyk­ler — et socialøkonomisk bycykel­pro­jekt, der tilby­der socialt sår­bare unge og på sigt måske også andre grup­per at stå for ind­sam­ling, vedlige­hold, repa­ra­tion og udlån af bycyk­ler i Roskilde.

Idéen er på teg­ne­bræt­tet end­nu, men der er plan­er om at pro­jek­tet skal føres ud i livet. Indtil videre har INSP! Media pro­duc­eret denne lyn­hur­tige interne præsen­ta­tion af projektet:

Borgerindragelse i innovationsprocessen, formidlet af INSP! Media

Roskilde Kom­mune har sat fuld tryk på inno­va­tio­nen og har i den forbindelse inviteret Roskildes borg­ere til at delt­age i fokus­grup­per der skal hjælpe kom­munen med at finde de cen­trale spørgsmål i udviklin­gen af det offentlige. INSP! Media doku­menterede en af borg­er­grup­perne på Roskilde Bib­liotek, og fil­men er del af en række pro­duk­tion­er med fokus på ’employ­er brand­ing’, som INSP! Media er blevet bedt om at producere:

INSP! Media-film som pragteksempel på innovation i Roskilde Kommune

Roskilde Kom­munes borgmester, Joy Mogensen, har opret­tet en ny blog med opfor­dring til at byde ind med tanker om, hvor­dan Roskilde Kom­mune kan tænke anderledes og inno­v­a­tivt. Her frem­drager hun ITC som eksem­pel, med INSP! Medias video­pro­duk­tion om pro­jek­tet indlejret:

http://joyiroskilde.wordpress.com/2012/02/07/nytaenkning-i-roskilde-kommune/

INSP! Media er i øje­b­likket ved at lave end­nu en pro­duk­tion om ITC, denne gang deres musikvirksomhed.