DUF kårer Roskilde til årets ungdomskommune

Som start­skud til Sound-Tjek-kon­cert­erne på det lokale spillest­ed Gim­le den 25. jan­u­ar 2013 over­rak­te DUF – Dan­sk Ung­doms Fællesråd prisen ’Årets Ung­dom­skom­mune 2013’ til Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

”Roskilde mod­tager prisen, for­di kom­munen har en ambitiøs unge­poli­tik og ind­drager de unge i mange forskel­lige sam­men­hænge og pro­jek­ter. Det er de unge selv, der tager ans­var for kom­munens ungeak­tiviteter og friv­il­ligt tager styrin­gen, og det fort­jen­er anerk­endelse,” siger Signe Bo, der er for­mand for DUF og en del af ung­dom­skom­mune-prisens dommerkomité.

DUF uddel­er hvert år Ung­dom­skom­muneprisen, der kår­er Dan­marks bed­ste kom­mune for unge.

På DUF’s hjemme­side er nyhe­den afs­lut­tet med link til Roskilde Kom­munes Unge­poli­tik­film og “en lille film om, hvor­dan det er at være ung i Roskilde”: DUF’s hjemme­side

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Politik-film offentliggjort

Roskilde Kom­mune har ved­taget poli­tikker på idræts, folkeo­plysnings- og kul­tur­om­rådet og har i den forbindelse bedt INSP! Media om at formi­dle dem i lev­ende billeder.

Det er blevet til tre sprudlende film med en række af kom­munens aktør­er og ild­sjæle — deri­b­landt Guld­dyssegård, Jyllinge FC, Roskilde Bor­dten­nisklub, INSP!, Gim­le, Ori­en­ter­ingsklubben Roskilde, Roskilde Ældre Motion, BMX Trekro­ner, surferne i Jyllinge Sejlk­lub, Musi­con, Strikke­mafi­aen og Ban­dakademiet.

…og en sid­ste film om Unge­poli­tikken er i støbeskeen.

Der er gang i den!

Det går stærkt i INSP! Media i disse dage. Pt. står den på pro­duk­tion af film om de friv­il­lige i Roskilde, der skal vis­es i forbindelse med Friv­il­lig Fredag den 30. sep­tem­ber. Der skal filmes roere, spe­jdere, ældremo­tion­is­ter og meget andet.

En fast del af INSP! Medias tid går til pro­jek­tledelse i Ban­dakademiet, der pt. er i fuld gang med for­lø­bet Music2Business. Ved første work­shop pro­duc­erede INSP! Media en hur­tig stemningsrapport:

I dag stod INSP! Media for optagelserne af Rune T Kid­des stemme til syv små fortællinger, der via QR-koder skal kunne høres på smart­phones på ruten “Skjoldungestien”, der på sigt skal gøre et større område omkring Roskilde til nation­al­park. Hør en lille smagsprøve her:

Skjoldungestien

Forenin­gen INSP! er i fuld gang med et work­shop­for­løb ved navn INSP! Play. INSP! Media fun­ger­er som pro­fes­sionel film-lege-vok­sen, og målet er en ferniser­ing på INSP! til kun­st­fes­ti­valen ‘Kun­sten i Højsædet’ i Roskilde 24. og 25. sep­tem­ber. Her en lille smagsprøve: