Det er ikke fordi der ikke sker noget…

…der er bare ikke meget tid til at se bagud!

Pro­duk­tion­erne fly­ver afst­ed hos INSP! Media alt imens nye fore­spørgsler kom­mer ind. Den bed­ste mulighed for at følge med er på vores YouTube-kanal, som du kan abon­nere på HER

Der er pt. gang i video­pro­duk­tio­nen for Sund­hed­s­cen­tret, der ønsker samtlige ind­satser vist i lev­ende billed­er på deres hjemmeside.

Deru­dover var INSP! Media igen i år med til Friv­il­lig Fredag — Roskildes hyldest af de friv­il­lige kræfter

Roskilde Musiske Skole har fået pro­duc­eret en række film om deres tilbud — og fra årets Musisk Dag

Det store pro­jekt Milen, der skal omsk­abe råstof- og fes­ti­val­om­rådet syd for Roskilde til et rekreativt til­flugtsst­ed med lan­dart og nat­u­rak­tiviteter får nu pro­duc­eret en film af INSP! Media, der skal være med til at rejse fund­ing til kunstværkerne.

 

Frivillig Fredag — en fin dag!

INSP! Media lev­erede en film om de friv­il­lige kræfter i Roskilde til Friv­il­lig Fredag (se for­rige indlæg). Efter­føl­gende er denne lille stemn­ingsrap­port blevet klip­pet sammen:

Film om frivillige vist for 275 gæster ved Frivillig Fredag

Fredag den 30. sep­tem­ber afholdt Roskilde Kom­mune Friv­il­lig Fredag i Hal 10 på Musi­con i Roskilde. Omkring 275 gæster så den film INSP! Media havde pro­duc­eret i ugerne op til dagen, hvor friv­il­lige fra Hjalte Spe­jderne, Roskilde Roklub, Hal12, INSP! og Roskilde Ældre Motion gav deres fork­lar­ing på, hvad det friv­il­lige gav dem.

 

På dagen doku­menterede INSP! Media i lev­ende billed­er, som skal udmunde i en ny film, der starter processen frem mod en ny Folkeo­plysningspoli­tik i Roskilde.

Der er gang i den!

Det går stærkt i INSP! Media i disse dage. Pt. står den på pro­duk­tion af film om de friv­il­lige i Roskilde, der skal vis­es i forbindelse med Friv­il­lig Fredag den 30. sep­tem­ber. Der skal filmes roere, spe­jdere, ældremo­tion­is­ter og meget andet.

En fast del af INSP! Medias tid går til pro­jek­tledelse i Ban­dakademiet, der pt. er i fuld gang med for­lø­bet Music2Business. Ved første work­shop pro­duc­erede INSP! Media en hur­tig stemningsrapport:

I dag stod INSP! Media for optagelserne af Rune T Kid­des stemme til syv små fortællinger, der via QR-koder skal kunne høres på smart­phones på ruten “Skjoldungestien”, der på sigt skal gøre et større område omkring Roskilde til nation­al­park. Hør en lille smagsprøve her:

Skjoldungestien

Forenin­gen INSP! er i fuld gang med et work­shop­for­løb ved navn INSP! Play. INSP! Media fun­ger­er som pro­fes­sionel film-lege-vok­sen, og målet er en ferniser­ing på INSP! til kun­st­fes­ti­valen ‘Kun­sten i Højsædet’ i Roskilde 24. og 25. sep­tem­ber. Her en lille smagsprøve: