Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

INSP! Media leverer video til S‑togs-skærmene

Den 9. novem­ber havde DSB S‑tog hyret omkring 400 Oper­a­tion Dagsværk-gym­nasieelever til en opmærk­somhed­skam­pagne omkring cyk­ler og flexrum i S‑togene. INSP! Media pro­duc­erede 3 små film, der lige nu kør­er på S‑togenes skærme.

 

INSP! Media ude at se med DSB — og Operation Dagsværk

S‑tog hyrede i dag omkring 400 elever, der støt­ter Oper­a­tion Dagsværk 2011 ved at hjælpe pas­sager­erne til en mere behagelig rejse. Der blev pum­pet dæk, båret cyk­ler op ad trap­per og ryd­det grati­savis­er op. INSP! Media er blevet bedt om at levere 4 små videosekvenser til S‑togenes skærme, hvor de vil være at se fra fredag og nogle dage frem. Så hold øje hvis du skal ud at køre i S‑tog…