Ungedagen 2013 — Roskildes fremtid kom på banen

Roskilde Kom­mune afholdt for tred­je gang en Ungedag hvor de unge kunne komme med deres input til poli­tikere og embedsmænd ift. ungeområdet.

Der blev diskuteret Latin­er­haveak­tiviteter, udsmykn­ing af Rock­museets bygge­hegn, fremti­dens folkeskole og meget andet. Alt sam­men pakket ind i lækker mad, musik og konkurrencer.

Så er der FLUKS-film

FLUKS er en helt ny og anderledes fes­ti­val for unge. På FLUKS han­dler det om selv at arbe­jde med kun­st i alle mulige afskygninger: spille, syn­ge, danse, teg­ne, filme, forme, skrive. Det han­dler også om at krydse de forskel­lige kun­starter og gen­r­er, at afprøve vilde idéer og så selvføl­gelig om at være sam­men med andre unge der er superkreative. Første gang foregik det lige uden for Sorø fra 10.–15. juli 2012.

INSP! Media var inspi­ra­tor og work­shopled­er for FLUK­S­pressen — FLUK­S’s pres­seteam af unge delt­agere, der pro­duc­erede 3 videoar­tik­ler på 3 dage under festivalen.

Efter­føl­gende har INSP! Media pro­duc­eret denne film om festivalen:

FLUKS er støt­tet af Kul­tur­re­gion Midt- og Vestsjælland

Se FLUKS-bloggen og læs mere om FLUKSfluks.nu

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Konference om børn og unges brug af IT

Den 5. marts 2012 afholdt Skole- og Børneud­val­get i Roskilde Kom­mune deres årlige kon­fer­ence hen­vendt til medlem­mer af bestyrelser, foræl­dr­eråd for skol­er, 0–6 års dagtil­bud, SFO’er, klub­ber, byrådsmedlem­mer og andre samarbejdsparter.

Kon­fer­en­cen for 2012 havde temaet “Børn, unge og dig­i­tale mulighed­er” og havde ca. 300 deltagere.

INSP! Media pro­duc­erede en stemn­ingsrap­port fra dagen