DUF kårer Roskilde til årets ungdomskommune

Som start­skud til Sound-Tjek-kon­cert­erne på det lokale spillest­ed Gim­le den 25. jan­u­ar 2013 over­rak­te DUF – Dan­sk Ung­doms Fællesråd prisen ’Årets Ung­dom­skom­mune 2013’ til Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

”Roskilde mod­tager prisen, for­di kom­munen har en ambitiøs unge­poli­tik og ind­drager de unge i mange forskel­lige sam­men­hænge og pro­jek­ter. Det er de unge selv, der tager ans­var for kom­munens ungeak­tiviteter og friv­il­ligt tager styrin­gen, og det fort­jen­er anerk­endelse,” siger Signe Bo, der er for­mand for DUF og en del af ung­dom­skom­mune-prisens dommerkomité.

DUF uddel­er hvert år Ung­dom­skom­muneprisen, der kår­er Dan­marks bed­ste kom­mune for unge.

På DUF’s hjemme­side er nyhe­den afs­lut­tet med link til Roskilde Kom­munes Unge­poli­tik­film og “en lille film om, hvor­dan det er at være ung i Roskilde”: DUF’s hjemme­side