Et måltid er mere end mad

Forenin­gen INSP! har med INSP! Mad skabt en socialøkonomisk virk­somhed, der er med til at skabe den mang­foldighed stedet emmer af. Maden er baseret på årsti­dens økol­o­giske råvar­er, inspir­eret af kvin­dernes kul­turelle bag­grund og stærkt fokus på kvalitet. Der serveres frokost alle hverdage kl. 12.

Kvin­derne i køkkenet er i et 13-ugers opkval­i­fi­cer­ings­for­løb, der skal ruste dem til arbe­jds­markedet, men udover at lære om hygiejne, mad­pro­duk­tion og ‑server­ing giv­er det en mulighed for at blive del af en lev­ende foren­ing med kul­turelle aktiviteter, iværk­sæt­tere og dermed et netværk.

Læs mere på INSP!s hjemme­side

Zebracykler i Roskilde

Roskilde Kom­mune har gang inno­va­tions­dag­sor­de­nen. I den forbindelse er ledere på tværs af kom­munen sat sam­men for at komme med nye bud på inno­v­a­tive løs­ninger på vores fælles udfor­dringer. Et led­er­netværk har der­for startet pro­jekt Zebra­cyk­ler — et socialøkonomisk bycykel­pro­jekt, der tilby­der socialt sår­bare unge og på sigt måske også andre grup­per at stå for ind­sam­ling, vedlige­hold, repa­ra­tion og udlån af bycyk­ler i Roskilde.

Idéen er på teg­ne­bræt­tet end­nu, men der er plan­er om at pro­jek­tet skal føres ud i livet. Indtil videre har INSP! Media pro­duc­eret denne lyn­hur­tige interne præsen­ta­tion af projektet: