Sundhed for alle i Roskilde

INSP! Media var med da Sund­hed­s­cen­tret for et år siden åbnede en sund­hed­scafé i et boligom­råde i Roskilde. Der er nu gået et år, og i forbindelse med en rap­port om pro­jek­tet er INSP! Media blevet bedt om at lave en ny film, der vis­er hvad borg­erne har fået ud af tilbudet.

Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

Fuld gang i Social & Sundhed

INSP! Media pro­duc­er­er i denne tid mange film for Roskilde Kom­munes Social- og Sund­hed­safdel­ing. Fokus er på ITC — et sted for folk med hjer­neskade fra fød­slen, der udgør en ressource på jobmarkedet.

Deru­dover er Social og Sund­hed nomineret til KL’s Inno­va­tion­spris 2011. Til “finalen” skal INSP! Media pro­duc­ere en film om pro­jek­tet “Hel­hed i ind­sat­sen” der skal præsen­tere det nominerede pro­jekt i lev­ende billeder.

Fuld tryk på innovation

Roskilde Kom­mune sæt­ter i denne uge fokus på inno­va­tion og har bedt INSP! Media pro­duc­ere 3 video­er. Deru­dover relanceres tidligere pro­duk­tion­er med inno­va­tion­saspek­ter på kom­munens intranet.

Første pro­duk­tion omhan­dler pro­jek­tet Nordic Smart på folkeskoleområdet:

Et andet pro­jekt sæt­ter fokus på udvikling­shæmmede på jobmarkedet:

 

Pro­jek­tet “Drenge Uddan­nelse Roskilde” blev kick­startet ved en kon­fer­ence tors­dag den 27. okto­ber. INSP! Media lev­erede break­ers med drenges syn på uddan­nelse, afviklede og doku­menterede hele dagen: