Verdens Bedste Nyheder — formidlet i levende billeder

Anden fredag i sep­tem­ber er årets fejring af Ver­dens Bed­ste Nyhed­er: Halvde­len af ver­dens fat­tige er kom­met ud af fattigdom.

Ver­dens Bed­ste Nyhed­er arbe­jder for at formi­dle de pos­i­tive his­to­ri­er fra ulandene.

I år var INSP! Media med da friv­il­lige fra en masse organ­i­sa­tion­er samt “Roskilde-ambas­sadør­erne” uddelte nyhe­den sam­men med en juice til mor­gen­pas­sager­erne på Roskilde Station.

Nationalparkprojektet Skjoldungelandet i levende billeder

Nation­al­parkpro­jek­tet Skjoldun­ge­landet han­dler om at gøre et stort område omkring Roskilde inklu­siv byen gjort til nation­al­park. I den forbindelse har pro­jek­tet bedt INSP! Media pro­duc­ere 7 små film med muse­ums­di­rek­tør Frank Birke­bæk, der fortæller his­to­ri­er fra Roskilde.

De første to havde pre­miere på åbnin­gen Kul­turstrøget, et par­al­lel­strøg til Algade, der blev mark­eret med et større kul­turelt arrange­ment 13. april 2012. Her del­tog forenin­gen INSP! også med kun­stin­stal­la­tion­er uden for det gam­le KINO og mad og musik i den gam­le biograf.