Så er vi i gang igen!

Som­meren går på held — ferien er slut, og INSP! Media puk­ler videre med spæn­dende opgaver. Pt. er der gang i redi­gerin­gen af pro­jek­tet ‘Hvis lan­det kunne tale’, et kun­st-musik-pro­jekt for alle Roskildes dagin­sti­tu­tions­børn i 4–5‑års alderen, som INSP! Media har doku­menteret over det sen­este halve år. Roskilde Musiske Skole får også pro­duc­eret en film i anled­ning af deres 50 års jubilæum.

Deru­dover er der gang i et lovende samar­be­jde med Gaud­i­force, der skal pro­duc­eres en video for Sund­hed­s­cen­teret i forbindelse med deres Alko­holkam­pagne i uge 39–40, Roskilde Kom­mune er sam­men med 6 andre kom­muner val­gt til “Idræt for alle”-kommune — hvilket resul­ter­er i mere bevægelse i byens skol­er, blandt andet Roskilde Han­delsskole. KICK­OFF-arrange­mentet den 21.8. med besøg af bl.a. under­vis­ningsmin­is­teren bliv­er doku­menteret af INSP! Media. Ungeguiden er udsprunget af Roskilde Kom­munes inno­va­tions­dag­sor­den og skal nu vis­es i lev­ende billed­er, så end­nu flere unge find­er vej. Optagelserne vil finde sted i den kom­mende uge.

Inden ferien nåede SWOP 2014 at løbe af stablen:

Det teg­n­er til at blive et spæn­dende efterår — stay tuned! 🙂

Bykomponisten siger farvel med bravour

Bykom­pon­ist Fred­erik Thaae har i godt to år fun­geret som Roskildes Bykom­pon­ist. Her har han haft travlt med at kom­ponere musik til alt lige fra orkestre til ringe­ton­er, og slut­tede af med et værk til en sam­ling af Roskilde Musiske Skoles og Roskilde Kul­turskoles musikere ved Nytårskon­certen 2012. Bymusen filmede for­lø­bet op til kon­certen, hvorefter INSP! Media tog sig af klipningen.

Denne ver­sion er “den lange” til de mest inter­esserede. Der føl­ger en kor­tere ver­sion i den kom­mende tid.