Børnekonventionen 25 år

Palles Gave­bod, Roskilde Bib­liotek­erne, Unicef og Roskilde Kom­mune fejrede sam­men med 3 skol­er i Roskilde børnekon­ven­tio­nens 25-års jubilæum den 20. novem­ber 2014. Det skete med kul­mi­na­tio­nen af et kun­st­pro­jekt, hvor to klass­er fra hver af de 3 skol­er fremviste deres arbe­jde med dans, billed­kun­st og rap i en danse­for­estill­ing, en ferniser­ing og en rap-kon­cert med “stjernestøv” fra AndyOp.

http://youtu.be/-QFzcNlGyMU

Det er ikke fordi der ikke sker noget…

…der er bare ikke meget tid til at se bagud!

Pro­duk­tion­erne fly­ver afst­ed hos INSP! Media alt imens nye fore­spørgsler kom­mer ind. Den bed­ste mulighed for at følge med er på vores YouTube-kanal, som du kan abon­nere på HER

Der er pt. gang i video­pro­duk­tio­nen for Sund­hed­s­cen­tret, der ønsker samtlige ind­satser vist i lev­ende billed­er på deres hjemmeside.

Deru­dover var INSP! Media igen i år med til Friv­il­lig Fredag — Roskildes hyldest af de friv­il­lige kræfter

Roskilde Musiske Skole har fået pro­duc­eret en række film om deres tilbud — og fra årets Musisk Dag

Det store pro­jekt Milen, der skal omsk­abe råstof- og fes­ti­val­om­rådet syd for Roskilde til et rekreativt til­flugtsst­ed med lan­dart og nat­u­rak­tiviteter får nu pro­duc­eret en film af INSP! Media, der skal være med til at rejse fund­ing til kunstværkerne.

 

Up With People — glade for Roskilde

Roskilde fik i novem­ber 2013 besøg af Up With Peo­ple — en inter­na­tion­al organ­i­sa­tion der sender unge rundt i hele ver­den for at lave friv­il­ligt arbe­jde og fremvise et show med musik og dans. Roskilde Kom­mune greb chan­cen for at få præsen­teret byen på 11 sprog til 11 nation­aliteter over hele ver­den. INSP! Media fangede delt­agerne på Stæn­der­torvet og Vikingeskib­smuseet og fik deres umid­del­bare indtryk af byen

DUF kårer Roskilde til årets ungdomskommune

Som start­skud til Sound-Tjek-kon­cert­erne på det lokale spillest­ed Gim­le den 25. jan­u­ar 2013 over­rak­te DUF – Dan­sk Ung­doms Fællesråd prisen ’Årets Ung­dom­skom­mune 2013’ til Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

”Roskilde mod­tager prisen, for­di kom­munen har en ambitiøs unge­poli­tik og ind­drager de unge i mange forskel­lige sam­men­hænge og pro­jek­ter. Det er de unge selv, der tager ans­var for kom­munens ungeak­tiviteter og friv­il­ligt tager styrin­gen, og det fort­jen­er anerk­endelse,” siger Signe Bo, der er for­mand for DUF og en del af ung­dom­skom­mune-prisens dommerkomité.

DUF uddel­er hvert år Ung­dom­skom­muneprisen, der kår­er Dan­marks bed­ste kom­mune for unge.

På DUF’s hjemme­side er nyhe­den afs­lut­tet med link til Roskilde Kom­munes Unge­poli­tik­film og “en lille film om, hvor­dan det er at være ung i Roskilde”: DUF’s hjemme­side