INSP! Media fylder 5 år

Pressemeddelelse

INSP!-firma fejr­er 5‑års jubilæum med store opgaver i ordrebogen.

Vejen fra løn­til­skud til fyldt ordrebog på 5 år og DSB Erhverv som nuværende store opgave har været spæn­dende og alsidig for iværk­sæt­ter­virk­somhe­den INSP! Media, der hov­ed­sageligt pro­duc­er­er web-video­er til offentlige insti­tu­tion­er og pri­vate virksomheder.

På ons­dag den 1. juni er det præ­cis 5 år siden Andreas Bran­drup Elkjær fik et CVR-num­mer tilknyt­tet INSP! Media. Da forenin­gen INSP! mate­ri­alis­erede sig ved ind­fly­t­nin­gen på det tidligere skoleslag­teri på Køgevej, udsprang INSP! Media som den første virk­somhed fra det entre­prenante, kreative og sociale mødest­ed. ”Efter en række løn­til­skud og en pro­jek­t­pe­ri­ode i kul­tur­afdelin­gen i Roskilde Kom­mune havde jeg to valg” fortæller Andreas: ”at gå tilbage på dag­penge eller at starte op som selvstændig. Det var led­er af INSP!, Anni Ehlers, der fik mig til at tage springet og starte egen virk­somhed med tilknyt­ning til INSP! — et fan­tastisk netværk, der kon­stant åbne nye døre. ‑Og med netvær­ket som fun­da­ment, er opgav­erne strøm­met ind siden da, med både offentlige og pri­vate kunder.”

Ref­er­encerne spæn­der over kreativt udfor­drende til doku­men­tariske opgaver, og store kun­der som dk-host­mas­ter, Maer­sk, Microsoft, Roskilde Kom­mune og pt. DSB har fået pro­duc­eret film hos INSP! Media. Og virk­somhed­se­jeren håber at kunne udvikle virk­somhe­den over de kom­mende år: ”Indtil nu har jeg haft så travlt med at levere gode pro­duk­tion­er til mine kun­der – sam­tidig med at jeg pri­or­iter­er fam­i­lieliv­et med 3 børn højt – så jeg ikke har tænkt på at ”væk­ste”. Forhåbentlig kan fremti­den for både INSP! og INSP! Media vise sig, at blive end­nu mere ekspan­sive end de første 5 år har været – både i forhold til opgaver og organisation.”

INSP! Media laver video­pro­duk­tion fra idé til dis­tri­b­u­tion og kon­sulent­bi­s­tand med fokus på bud­sk­a­bet og den kreative pro­ces. Der bliv­er holdt recep­tion for samar­be­jdspart­nere, ven­ner, fam­i­lie og presse ons­dag den 1. juni kl. 16.30–17 på INSP!, Køgevej 4–6 i Roskilde. Se invi­ta­tio­nen her:

https://youtu.be/eZk3e3GaLwo

Ven­lig hilsen

Andreas Bran­drup Elkjær, INSP! Media
61308020
mail@inspmedia.dk