Gang i det nye år!

INSP! Media har kastet sig direk­te ind i foråret med en del pro­jek­ter undervejs.

Social & Sund­hed­safdelin­gen i Roskilde Kom­mune har for alvor fået øjnene op for poten­tialet i de lev­ende billed­er. INSP! Media pro­duc­er­er der­for end­nu en film om ITC — et mødest­ed og erhvervs­cen­ter for udvikling­shæmmede. Denne gang er fokus på musikvirk­somhe­den. Det bliv­er en skøn film med blandt andre Can­dy Floss, Moffe og Mag­neten og Badeboldene.

Den årlige SBU-kon­fer­ence i Roskilde (Skole, Børn & Unge) 5. marts omhan­dlede børn og unges brug af dig­i­tale medi­er — et spæn­dende felt, som INSP! Media doku­menterede. Et par ekstraop­tagelser fra en dagin­sti­tu­tion og en fritid­sklub man­gler, inden der kan pro­duc­eres en sam­let film.

Endelig kunne fil­men om Ban­dakademiet offentlig­gøres — en tilladelse fra DR har været længe under­ve­js, men nu kan INSP! Media stolt præsentere:

INSP! Play fort­sæt­ter med fuld fart. 13. april præsen­teres Kul­turstrøget i Roskilde — et par­al­lel­strøg til Algade, der på sigt skal emme af kul­tur og liv. Forenin­gen INSP! er blevet bedt om at stå for at vække liv i den gam­le KINO-biograf, og det bliv­er med kun­stin­stal­la­tion­er uden­for og kul­tur­fest inden­for. En del af instal­la­tio­nen bliv­er “Den Uen­delige Gang” der led­er folk fra Algade ind til KINO-bygningen:

Der er i det hele taget fuld gang i INSP! og det kan bedst følges på INSP!s Face­book­side — skynd dig at kom med!

DSB S‑tog har bedt om en ny pro­duk­tion fra INSP! Media, denne gang med fokus på kvalitet­sløft af sta­tion­erne. Optagelserne find­er sted sidst i marts.

INSP! Media-film som pragteksempel på innovation i Roskilde Kommune

Roskilde Kom­munes borgmester, Joy Mogensen, har opret­tet en ny blog med opfor­dring til at byde ind med tanker om, hvor­dan Roskilde Kom­mune kan tænke anderledes og inno­v­a­tivt. Her frem­drager hun ITC som eksem­pel, med INSP! Medias video­pro­duk­tion om pro­jek­tet indlejret:

http://joyiroskilde.wordpress.com/2012/02/07/nytaenkning-i-roskilde-kommune/

INSP! Media er i øje­b­likket ved at lave end­nu en pro­duk­tion om ITC, denne gang deres musikvirksomhed.

Fuld gang i Social & Sundhed

INSP! Media pro­duc­er­er i denne tid mange film for Roskilde Kom­munes Social- og Sund­hed­safdel­ing. Fokus er på ITC — et sted for folk med hjer­neskade fra fød­slen, der udgør en ressource på jobmarkedet.

Deru­dover er Social og Sund­hed nomineret til KL’s Inno­va­tion­spris 2011. Til “finalen” skal INSP! Media pro­duc­ere en film om pro­jek­tet “Hel­hed i ind­sat­sen” der skal præsen­tere det nominerede pro­jekt i lev­ende billeder.