Grønne Aktiver — rehabilitering og afklaring i grønne omgivelser

Inte­gra­tionsnet der er en del af Dan­sk Fly­t­ninge­hjælp mod­tog i 2012 en dona­tion fra Tryg­Fonden til pro­jek­tet Grønne Aktiv­er, der over et år har tilbudt fly­t­ninge og ind­van­drere et kom­bineret afk­lar­ings- og reha­bili­ter­ings­for­løb. For­lø­bet har bestået i dyrkn­ing af planter og afgrøder i en fælle­shave ved Munksøgård i Trekro­ner i Roskilde. Gen­nem bl.a. rela­tion­sar­be­jde, havet­er­api og musik­ter­api har kur­sis­terne opnået en per­son­lig udvikling der kan bringe dem et skridt videre i deres liv, både per­son­ligt og ift. arbejdsmarkedet.

INSP! Media har fra foråret doku­menteret for­lø­bet, inter­viewet kur­sis­ter og pro­jek­tmedar­be­jdere, og har tidligere pro­duc­eret en stemn­ings­film fra haven. Nu er den endelige metode­film offentlig­gjort, og vil i den kom­mende tid blive anvendt som inspi­ra­tion og præsen­ta­tion af de metoder, der er blevet anvendt i projektet.

Haveprojekt formidlet i stemningsbilleder

Det er ikke for­di der ikke sker noget hos INSP! Media — der er bare så travlt at der dårligt er tid til at kom­mu­nikere det ud!

-Som nu forleden da Tryg­fonden over­rak­te Inte­gra­tionsnet godt 1,5 mio. til deres pro­jekt ‘Grønne aktiv­er’. INSP! Media er ved at doku­mentere hele pro­jek­tet, men havde til over­rækkelsescer­e­monien sam­men­klip­pet en lille stemn­ings­film fra de første måned­er i pro­jek­tet. Senere føl­ger en større doku­men­tar om projektet.

Travlhed op mod ferien

I denne slut­spurt op mod som­mer­fe­rien er INSP! Media ved at afrunde flere projekter.

Bon­de­gaar­den skal have som­mer­billed­erne på hjemmes­i­den, efter at INSP! Media gen­nem et halvt år har ful­gt årstidernes gang blandt Herefordkvæget.

Mad­kul­turen får videodoku­menteret deres pilot­pro­jekt Mad­værk­st­ed­er, der skal gøre børn og unge inter­esserede i mad og give dem bedre mad­van­er. Videoen bliv­er forhåbentlig klar inden ferien.

NØRDCAMP er en 3‑dages nørd­fes­ti­val (gange 4!) for fans af STORENØRDDR. INSP! Media sørg­er for at små de 1000 børn der for­ventes at delt­age får fil­met, redi­geret og udsendt små klip fra deres forsøg — og lavet en action­film på fes­ti­valen, der arran­geres af Orange Inno­va­tion.

Billed­er i bok­sen er et under­vis­nings­ma­te­ri­ale til kris­ten­dom­sun­dervis­nin­gen i ind­skolin­gen, der er ved at blive udformet af Bibelsel­sk­a­bets For­lag. Til det pro­duc­er­er INSP! Media 15 små film, der relater­er til mate­ri­alets ind­hold. I denne uge laver vi optagelserne til sid­ste klip og færdig­gør om muligt hele produktionen.

Inte­gra­tionsnet har igangsat et afk­lar­ings- og nyt­te­have­pro­jekt som INSP! Media doku­menter­er frem til august. De får besøg af INSP! Media én gang eller to mere inden ferien.

På søndag hold­er INSP! Go Orange Have­fest — det bliv­er orange hygge over hele lin­jen, hvor hele Roskilde lad­er op til byens største begiven­hed. INSP! Media har leg­et med forenin­gens nye grafik og lavet plakat til arrangementet.

…og så er der alt det løse, der dukker op hen­over ugen 🙂 Vi ses derude!