Et måltid er mere end mad

Forenin­gen INSP! har med INSP! Mad skabt en socialøkonomisk virk­somhed, der er med til at skabe den mang­foldighed stedet emmer af. Maden er baseret på årsti­dens økol­o­giske råvar­er, inspir­eret af kvin­dernes kul­turelle bag­grund og stærkt fokus på kvalitet. Der serveres frokost alle hverdage kl. 12.

Kvin­derne i køkkenet er i et 13-ugers opkval­i­fi­cer­ings­for­løb, der skal ruste dem til arbe­jds­markedet, men udover at lære om hygiejne, mad­pro­duk­tion og ‑server­ing giv­er det en mulighed for at blive del af en lev­ende foren­ing med kul­turelle aktiviteter, iværk­sæt­tere og dermed et netværk.

Læs mere på INSP!s hjemme­side

Up With People — glade for Roskilde

Roskilde fik i novem­ber 2013 besøg af Up With Peo­ple — en inter­na­tion­al organ­i­sa­tion der sender unge rundt i hele ver­den for at lave friv­il­ligt arbe­jde og fremvise et show med musik og dans. Roskilde Kom­mune greb chan­cen for at få præsen­teret byen på 11 sprog til 11 nation­aliteter over hele ver­den. INSP! Media fangede delt­agerne på Stæn­der­torvet og Vikingeskib­smuseet og fik deres umid­del­bare indtryk af byen

Travlhed op mod ferien

I denne slut­spurt op mod som­mer­fe­rien er INSP! Media ved at afrunde flere projekter.

Bon­de­gaar­den skal have som­mer­billed­erne på hjemmes­i­den, efter at INSP! Media gen­nem et halvt år har ful­gt årstidernes gang blandt Herefordkvæget.

Mad­kul­turen får videodoku­menteret deres pilot­pro­jekt Mad­værk­st­ed­er, der skal gøre børn og unge inter­esserede i mad og give dem bedre mad­van­er. Videoen bliv­er forhåbentlig klar inden ferien.

NØRDCAMP er en 3‑dages nørd­fes­ti­val (gange 4!) for fans af STORENØRDDR. INSP! Media sørg­er for at små de 1000 børn der for­ventes at delt­age får fil­met, redi­geret og udsendt små klip fra deres forsøg — og lavet en action­film på fes­ti­valen, der arran­geres af Orange Inno­va­tion.

Billed­er i bok­sen er et under­vis­nings­ma­te­ri­ale til kris­ten­dom­sun­dervis­nin­gen i ind­skolin­gen, der er ved at blive udformet af Bibelsel­sk­a­bets For­lag. Til det pro­duc­er­er INSP! Media 15 små film, der relater­er til mate­ri­alets ind­hold. I denne uge laver vi optagelserne til sid­ste klip og færdig­gør om muligt hele produktionen.

Inte­gra­tionsnet har igangsat et afk­lar­ings- og nyt­te­have­pro­jekt som INSP! Media doku­menter­er frem til august. De får besøg af INSP! Media én gang eller to mere inden ferien.

På søndag hold­er INSP! Go Orange Have­fest — det bliv­er orange hygge over hele lin­jen, hvor hele Roskilde lad­er op til byens største begiven­hed. INSP! Media har leg­et med forenin­gens nye grafik og lavet plakat til arrangementet.

…og så er der alt det løse, der dukker op hen­over ugen 🙂 Vi ses derude!

De unge får små lunser op til Ungedag

Roskilde Kom­munes nye unge­poli­tik skal for alvor sættes i spil. Den 2. okto­ber er alle unge inviteret til Ungedag på INSP! hvor det skal besluttes, hvilke poli­tiske mål­sæt­ninger der skal realis­eres i løbet af det kom­mende år.

I lancer­ings­for­lø­bet vil Kul­tur & Idræt­safdelin­gen, der står for udførelsen af unge­poli­tikken i prak­sis og den forestående Ungedag, udsende video­hilsner fra poli­tisk og kul­turelt aktive unge fra Roskilde. Video­hilsen­erne bliv­er pro­duc­eret af INSP! Media.

Den første video­hilsen blev lanceret i dag.

Så er der FLUKS-film

FLUKS er en helt ny og anderledes fes­ti­val for unge. På FLUKS han­dler det om selv at arbe­jde med kun­st i alle mulige afskygninger: spille, syn­ge, danse, teg­ne, filme, forme, skrive. Det han­dler også om at krydse de forskel­lige kun­starter og gen­r­er, at afprøve vilde idéer og så selvføl­gelig om at være sam­men med andre unge der er superkreative. Første gang foregik det lige uden for Sorø fra 10.–15. juli 2012.

INSP! Media var inspi­ra­tor og work­shopled­er for FLUK­S­pressen — FLUK­S’s pres­seteam af unge delt­agere, der pro­duc­erede 3 videoar­tik­ler på 3 dage under festivalen.

Efter­føl­gende har INSP! Media pro­duc­eret denne film om festivalen:

FLUKS er støt­tet af Kul­tur­re­gion Midt- og Vestsjælland

Se FLUKS-bloggen og læs mere om FLUKSfluks.nu

Roskildes første ungepolitik — i levende billeder!

De unge i Roskilde har fået deres egen poli­tik. ‑Og to unge — Mads Ulrik Stæhr og Daniel Nay­berg — har været med til at gøre den levende:

Fil­men blev optaget på én efter­mid­dag,  i ét langt take (næsten) hvor tre mand og tre kam­er­aer tog turen fra INSP! til Musi­cons Hal12, for­bi Lo Spec­chio og Para­mount, under banen til bib­lioteket og slack­line i Folkeparken, gen­nem gågaden til Gim­le for at ende på Roskilde Havn.

Hele poli­tikken kan læs­es på Roskilde Kom­munes hjemmeside

 

 

Politik-film offentliggjort

Roskilde Kom­mune har ved­taget poli­tikker på idræts, folkeo­plysnings- og kul­tur­om­rådet og har i den forbindelse bedt INSP! Media om at formi­dle dem i lev­ende billeder.

Det er blevet til tre sprudlende film med en række af kom­munens aktør­er og ild­sjæle — deri­b­landt Guld­dyssegård, Jyllinge FC, Roskilde Bor­dten­nisklub, INSP!, Gim­le, Ori­en­ter­ingsklubben Roskilde, Roskilde Ældre Motion, BMX Trekro­ner, surferne i Jyllinge Sejlk­lub, Musi­con, Strikke­mafi­aen og Ban­dakademiet.

…og en sid­ste film om Unge­poli­tikken er i støbeskeen.

Nationalparkprojektet Skjoldungelandet i levende billeder

Nation­al­parkpro­jek­tet Skjoldun­ge­landet han­dler om at gøre et stort område omkring Roskilde inklu­siv byen gjort til nation­al­park. I den forbindelse har pro­jek­tet bedt INSP! Media pro­duc­ere 7 små film med muse­ums­di­rek­tør Frank Birke­bæk, der fortæller his­to­ri­er fra Roskilde.

De første to havde pre­miere på åbnin­gen Kul­turstrøget, et par­al­lel­strøg til Algade, der blev mark­eret med et større kul­turelt arrange­ment 13. april 2012. Her del­tog forenin­gen INSP! også med kun­stin­stal­la­tion­er uden for det gam­le KINO og mad og musik i den gam­le biograf.