Grønne Aktiver — rehabilitering og afklaring i grønne omgivelser

Inte­gra­tionsnet der er en del af Dan­sk Fly­t­ninge­hjælp mod­tog i 2012 en dona­tion fra Tryg­Fonden til pro­jek­tet Grønne Aktiv­er, der over et år har tilbudt fly­t­ninge og ind­van­drere et kom­bineret afk­lar­ings- og reha­bili­ter­ings­for­løb. For­lø­bet har bestået i dyrkn­ing af planter og afgrøder i en fælle­shave ved Munksøgård i Trekro­ner i Roskilde. Gen­nem bl.a. rela­tion­sar­be­jde, havet­er­api og musik­ter­api har kur­sis­terne opnået en per­son­lig udvikling der kan bringe dem et skridt videre i deres liv, både per­son­ligt og ift. arbejdsmarkedet.

INSP! Media har fra foråret doku­menteret for­lø­bet, inter­viewet kur­sis­ter og pro­jek­tmedar­be­jdere, og har tidligere pro­duc­eret en stemn­ings­film fra haven. Nu er den endelige metode­film offentlig­gjort, og vil i den kom­mende tid blive anvendt som inspi­ra­tion og præsen­ta­tion af de metoder, der er blevet anvendt i projektet.