INSP! Media fylder 5 år

Pressemeddelelse

INSP!-firma fejr­er 5‑års jubilæum med store opgaver i ordrebogen.

Vejen fra løn­til­skud til fyldt ordrebog på 5 år og DSB Erhverv som nuværende store opgave har været spæn­dende og alsidig for iværk­sæt­ter­virk­somhe­den INSP! Media, der hov­ed­sageligt pro­duc­er­er web-video­er til offentlige insti­tu­tion­er og pri­vate virksomheder.

På ons­dag den 1. juni er det præ­cis 5 år siden Andreas Bran­drup Elkjær fik et CVR-num­mer tilknyt­tet INSP! Media. Da forenin­gen INSP! mate­ri­alis­erede sig ved ind­fly­t­nin­gen på det tidligere skoleslag­teri på Køgevej, udsprang INSP! Media som den første virk­somhed fra det entre­prenante, kreative og sociale mødest­ed. ”Efter en række løn­til­skud og en pro­jek­t­pe­ri­ode i kul­tur­afdelin­gen i Roskilde Kom­mune havde jeg to valg” fortæller Andreas: ”at gå tilbage på dag­penge eller at starte op som selvstændig. Det var led­er af INSP!, Anni Ehlers, der fik mig til at tage springet og starte egen virk­somhed med tilknyt­ning til INSP! — et fan­tastisk netværk, der kon­stant åbne nye døre. ‑Og med netvær­ket som fun­da­ment, er opgav­erne strøm­met ind siden da, med både offentlige og pri­vate kunder.”

Ref­er­encerne spæn­der over kreativt udfor­drende til doku­men­tariske opgaver, og store kun­der som dk-host­mas­ter, Maer­sk, Microsoft, Roskilde Kom­mune og pt. DSB har fået pro­duc­eret film hos INSP! Media. Og virk­somhed­se­jeren håber at kunne udvikle virk­somhe­den over de kom­mende år: ”Indtil nu har jeg haft så travlt med at levere gode pro­duk­tion­er til mine kun­der – sam­tidig med at jeg pri­or­iter­er fam­i­lieliv­et med 3 børn højt – så jeg ikke har tænkt på at ”væk­ste”. Forhåbentlig kan fremti­den for både INSP! og INSP! Media vise sig, at blive end­nu mere ekspan­sive end de første 5 år har været – både i forhold til opgaver og organisation.”

INSP! Media laver video­pro­duk­tion fra idé til dis­tri­b­u­tion og kon­sulent­bi­s­tand med fokus på bud­sk­a­bet og den kreative pro­ces. Der bliv­er holdt recep­tion for samar­be­jdspart­nere, ven­ner, fam­i­lie og presse ons­dag den 1. juni kl. 16.30–17 på INSP!, Køgevej 4–6 i Roskilde. Se invi­ta­tio­nen her:

https://youtu.be/eZk3e3GaLwo

Ven­lig hilsen

Andreas Bran­drup Elkjær, INSP! Media
61308020
mail@inspmedia.dk

Børnekonventionen 25 år

Palles Gave­bod, Roskilde Bib­liotek­erne, Unicef og Roskilde Kom­mune fejrede sam­men med 3 skol­er i Roskilde børnekon­ven­tio­nens 25-års jubilæum den 20. novem­ber 2014. Det skete med kul­mi­na­tio­nen af et kun­st­pro­jekt, hvor to klass­er fra hver af de 3 skol­er fremviste deres arbe­jde med dans, billed­kun­st og rap i en danse­for­estill­ing, en ferniser­ing og en rap-kon­cert med “stjernestøv” fra AndyOp.

http://youtu.be/-QFzcNlGyMU

Det er ikke fordi der ikke sker noget…

…der er bare ikke meget tid til at se bagud!

Pro­duk­tion­erne fly­ver afst­ed hos INSP! Media alt imens nye fore­spørgsler kom­mer ind. Den bed­ste mulighed for at følge med er på vores YouTube-kanal, som du kan abon­nere på HER

Der er pt. gang i video­pro­duk­tio­nen for Sund­hed­s­cen­tret, der ønsker samtlige ind­satser vist i lev­ende billed­er på deres hjemmeside.

Deru­dover var INSP! Media igen i år med til Friv­il­lig Fredag — Roskildes hyldest af de friv­il­lige kræfter

Roskilde Musiske Skole har fået pro­duc­eret en række film om deres tilbud — og fra årets Musisk Dag

Det store pro­jekt Milen, der skal omsk­abe råstof- og fes­ti­val­om­rådet syd for Roskilde til et rekreativt til­flugtsst­ed med lan­dart og nat­u­rak­tiviteter får nu pro­duc­eret en film af INSP! Media, der skal være med til at rejse fund­ing til kunstværkerne.

 

Up With People — glade for Roskilde

Roskilde fik i novem­ber 2013 besøg af Up With Peo­ple — en inter­na­tion­al organ­i­sa­tion der sender unge rundt i hele ver­den for at lave friv­il­ligt arbe­jde og fremvise et show med musik og dans. Roskilde Kom­mune greb chan­cen for at få præsen­teret byen på 11 sprog til 11 nation­aliteter over hele ver­den. INSP! Media fangede delt­agerne på Stæn­der­torvet og Vikingeskib­smuseet og fik deres umid­del­bare indtryk af byen

Verdens Bedste Nyheder — formidlet i levende billeder

Anden fredag i sep­tem­ber er årets fejring af Ver­dens Bed­ste Nyhed­er: Halvde­len af ver­dens fat­tige er kom­met ud af fattigdom.

Ver­dens Bed­ste Nyhed­er arbe­jder for at formi­dle de pos­i­tive his­to­ri­er fra ulandene.

I år var INSP! Media med da friv­il­lige fra en masse organ­i­sa­tion­er samt “Roskilde-ambas­sadør­erne” uddelte nyhe­den sam­men med en juice til mor­gen­pas­sager­erne på Roskilde Station.

Haveprojekt formidlet i stemningsbilleder

Det er ikke for­di der ikke sker noget hos INSP! Media — der er bare så travlt at der dårligt er tid til at kom­mu­nikere det ud!

-Som nu forleden da Tryg­fonden over­rak­te Inte­gra­tionsnet godt 1,5 mio. til deres pro­jekt ‘Grønne aktiv­er’. INSP! Media er ved at doku­mentere hele pro­jek­tet, men havde til over­rækkelsescer­e­monien sam­men­klip­pet en lille stemn­ings­film fra de første måned­er i pro­jek­tet. Senere føl­ger en større doku­men­tar om projektet.

Travlhed op mod ferien

I denne slut­spurt op mod som­mer­fe­rien er INSP! Media ved at afrunde flere projekter.

Bon­de­gaar­den skal have som­mer­billed­erne på hjemmes­i­den, efter at INSP! Media gen­nem et halvt år har ful­gt årstidernes gang blandt Herefordkvæget.

Mad­kul­turen får videodoku­menteret deres pilot­pro­jekt Mad­værk­st­ed­er, der skal gøre børn og unge inter­esserede i mad og give dem bedre mad­van­er. Videoen bliv­er forhåbentlig klar inden ferien.

NØRDCAMP er en 3‑dages nørd­fes­ti­val (gange 4!) for fans af STORENØRDDR. INSP! Media sørg­er for at små de 1000 børn der for­ventes at delt­age får fil­met, redi­geret og udsendt små klip fra deres forsøg — og lavet en action­film på fes­ti­valen, der arran­geres af Orange Inno­va­tion.

Billed­er i bok­sen er et under­vis­nings­ma­te­ri­ale til kris­ten­dom­sun­dervis­nin­gen i ind­skolin­gen, der er ved at blive udformet af Bibelsel­sk­a­bets For­lag. Til det pro­duc­er­er INSP! Media 15 små film, der relater­er til mate­ri­alets ind­hold. I denne uge laver vi optagelserne til sid­ste klip og færdig­gør om muligt hele produktionen.

Inte­gra­tionsnet har igangsat et afk­lar­ings- og nyt­te­have­pro­jekt som INSP! Media doku­menter­er frem til august. De får besøg af INSP! Media én gang eller to mere inden ferien.

På søndag hold­er INSP! Go Orange Have­fest — det bliv­er orange hygge over hele lin­jen, hvor hele Roskilde lad­er op til byens største begiven­hed. INSP! Media har leg­et med forenin­gens nye grafik og lavet plakat til arrangementet.

…og så er der alt det løse, der dukker op hen­over ugen 🙂 Vi ses derude!

Bondegaarden — nu på video

INSP! Media har indledt et samar­be­jde med Bon­de­gaar­den i forbindelse med lancerin­gen af en ny hjemme­side. Ved går­den i Østrup lidt øst for Gund­sø­ma­gle tøf­fer sundt, frit­gående Here­ford­kvæg rundt, indtil de ender som lækre stege, lev­er­postege, oksespegepølser og tourne­dos’er, der kan købes i gårdbutikken.

Der er blevet lev­eret still­billed­er og en første udgave af en film om Bondegaarden.

Vampyrfilm i Viby

INSP! Media har i april måned besøgt Hjør­net Fritids- og Ung­dom­sklub i Viby Sj. for at give dem mulighed for at lege med film. Det blev til en vampyr­film og forskel­lige andre små forsøg, og en opda­ter­ing af klubbens klippe-computer.

Vi præsen­ter­er: Én gang vampyr — altid vampyr

-Og Bjørn