Referencer

INSP Media har været en væsentlig dri­vkraft i Roskilde Kom­munes arbe­jde med vide­o­formidling. Det har været en fornø­jelse at arbe­jde med Andreas Elkjær, som har en meget pro­fes­sionel arbe­jds­form, og til­gang til videomediet…….

Rune Stæhr, Kom­mu­nika­tions- og Webkon­sulent, Roskilde Kom­mune, Dig­i­talis­er­ing og Borgerservice

Gen­nem årene har INSP! Media fun­geret som både pro­du­cent, lyd­de­sign­er, tonemester, film- og mediekon­sulent og work­shopafhold­er for blandt andre

Ballerup, Køben­havn, Roskilde og Sorø Kom­mune
Det Danske Filmin­sti­tut / Filmværk­st­edet
dk-host­mas­ter
Dia­betes­forenin­gen
DR
DSB
Julemærke­fonden
Microsoft
Roskilde Muse­um / Skjoldun­ge­landet
Saxo.com
Skat­tem­i­nis­teri­et
TV3

Privatlivspolitik