INSP! Media

INSP! står for ‘inspi­ra­to­ri­um’. Det, at insp’e — at tænke anderledes. En socialøkonomisk foren­ing og virk­somhed, et nyt bud på lokalsam­fund­sud­vikling, midt i Roskilde.

Media for­di vi tilby­der pro­duk­tion af video og foto og kon­sulent­bi­s­tand til formidling via audio­vi­suelle medi­er. Web­video, præsen­ta­tions­film, dro­neop­tagelser, doku­men­tar, doku­men­ta­tionsvideo og biografreklamer. Siden 2011.

INSP! Media tilby­der alle for­mer for video­pro­duk­tion og giv­er gerne kon­sulent­bi­s­tand med fokus på bud­sk­a­bet og den kreative pro­ces, hvis du og dit fir­ma ønsker at kaste jer ud i selv at pro­duc­ere video eller ønsker at lære at tage bedre billeder.

INSP! Media er en pri­vat virk­somhed, der støt­ter op om forenin­gen INSP! og dens for­mål ved at være medlem og give en pro­cent­del af omsæt­nin­gen til foreningen.

Vi inspir­erer hinan­den, og deri­gen­nem skabes nyt. INSP! Media ønsker at skabe lev­ende billed­er gen­nem den inspi­ra­tion, vores samvær giv­er. Gen­nem samar­be­jdet med dig, din virk­somhed, din foren­ing eller hvor du end kom­mer fra.

INSP! Media ønsker at inspirere men­nesker. At ind­drage kun­der og brugere i den kreative pro­ces, der lig­ger i at skabe et mediepro­dukt. At gøre ver­den til et bedre sted.

Bag INSP! Media står Andreas Bran­drup Elkjær, uddan­net cand. mag. i Filmv­i­den­skab, med en mas­ter i lyd­de­sign fra Bournemouth Uni­ver­si­ty. Gen­nem mere end 20 års video­pro­duk­tion­er, lyd­de­sign og tonemester­ar­be­jde, bl.a. i DR TV-Fik­tion og Filmværk­st­edet på Det Danske Filmin­sti­tut har Andreas en stærk teo­retisk og hånd­værksmæs­sig baggrund.

INSP! Media vægter kvalitet, ind­dragelse af kun­der og bud­sk­a­bet højt.

Kode­or­dene er inspi­ra­tion, kreativitet, inklu­sion og leg.

Følg med i, hvad der sker hos INSP! Media ved at abon­nere på vores Vimeo-kanal og følge vores Face­book-side.

Se vores port­fo­lio-site

Video

Kontakt

Kon­takt os for mere inspi­ra­tion og sæt gang i dialogen

INSP! Media

Andreas Bran­drup Elkjær
Ved­delev Bygade 58
4000 Roskilde

(+45) 61308020

mail@inspmedia.dk

Portræt, Andreas B Elkjær

CVR: 33634250

Referencer

INSP Media har været en væsentlig dri­vkraft i Roskilde Kom­munes arbe­jde med vide­o­formidling. Det har været en fornø­jelse at arbe­jde med Andreas Elkjær, som har en meget pro­fes­sionel arbe­jds­form, og til­gang til videomediet…….

Rune Stæhr, Kom­mu­nika­tions- og Webkon­sulent, Roskilde Kom­mune, Dig­i­talis­er­ing og Borgerservice

Gen­nem årene har INSP! Media fun­geret som både pro­du­cent, lyd­de­sign­er, tonemester, film- og mediekon­sulent og work­shopafhold­er for blandt andre

Ballerup, Køben­havn, Roskilde og Sorø Kom­mune
Det Danske Filmin­sti­tut / Filmværk­st­edet
dk-host­mas­ter
Dia­betes­forenin­gen
DR
DSB
Julemærke­fonden
Microsoft
Roskilde Muse­um / Skjoldun­ge­landet
Saxo.com
Skat­tem­i­nis­teri­et
TV3

Privatlivspolitik